Hârtie cu termen de opțiune.

Definirea problemei Cu toate că gestionarea deșeurilor continuă să se îmbunătățească în UE, economia UE pierde în prezent o cantitate semnificativă din potențialele materii prime secundare. Înproducția totală de deșeuri din UE s-a ridicat la 2 de milioane de tone. UE este lipsită astfel de oportunități importante pentru îmbunătățirea utilizării eficiente a resurselor și pentru crearea unei economii mai circulare, pentru generarea de creștere economică și de locuri de muncă, pentru luarea de măsuri eficiente din punct de vedere al costurilor vizând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru reducerea dependenței sale de materiile prime importate.

În lipsa unor inițiative noi de îmbunătățire a gestionării deșeurilor în UE, cantități importante de resurse valoroase vor continua să se piardă în următorii ani.

Diseminarea celor mai bune practici între statele membre va rămâne limitată, iar condițiile economice nu vor fi stimula suficient prevenirea producerii de deșeuri, reutilizarea sau reciclarea acestora, conducând la existența în continuare a unor mari diferențe în ceea ce privește performanțele de gestionare a deșeurilor între statele membre.

În plus, calitatea instrumentelor esențiale de monitorizare, cum ar fi statisticile privind generarea și gestionarea deșeurilor, va rămâne sub nivelul optim și o serie de obligații de raportare vor rămâne complexe fără a avea o valoare adăugată semnificativă.

hârtie cu termen de opțiune

Propunerea oferă, de asemenea, un răspuns direct la ambițiile comune ale UE privind mediul și deșeurile, astfel cum sunt prevăzute în cel de al 7-lea program de acțiune privind mediul.

Mai exact, propunerea răspunde anumitor clauze de revizuire a trei acte legislative ale UE privind deșeurile Directiva-cadru privind deșeurile, Directiva privind depozitele de deșeuri și Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje prin care se solicită Comisiei să revizuiască țintele actuale privind gestionarea deșeurilor.

hârtie cu termen de opțiune

Experiențele anterioare indică faptul că obiectivele și țintele de la nivelul UE privind gestionarea deșeurilor au reprezentat un motor important pentru o mai bună gestionare a resurselor și a deșeurilor în marea majoritate a statelor membre.

Obiectivele și țintele hârtie cu termen de opțiune contribuie, de asemenea, la funcționarea pieței deșeurilor a UE, de exemplu prin oferirea de orientări în ceea ce privește deciziile de investiții, prin asigurarea cooperării între statele membre și a unei anumite armonizări între programele naționale de responsabilizare a producătorilor.

Ai găsit ce căutai? Ne-am gândit că te-ar putea ajuta și aceste link-uri:

Țintele de la nivelul UE sunt necesare și în scopul de a crea condițiile minime pentru ca industria din UE să investească în noi tehnici de reciclare. Propunerea abordează problemele de mediu cu implicații transnaționale, inclusiv efectele unei gestionări necorespunzătoare a deșeurilor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, a poluării atmosferice și a volumului de deșeuri, în special în ceea ce privește mediul marin.

Obiective Principalul obiectiv general al propunerii este acela de a garanta că materialele valoroase conținute de deșeuri sunt reutilizate, reciclate și reintegrate în mod eficient în economia europeană, și anume de a contribui la înregistrarea de progrese către o economie circulară în care deșeurile sunt utilizate gradual ca resurse și sunt create noi oportunități economice și noi locuri de muncă.

Jucărie mobilă din hârtie. Pelican. Origami ușor de făcut/Mobile paper fotoclubbing.roi easy to do.

Obiectivele operaționale propuse reflectă ambițiile stabilite în cel de al 7-lea program de acțiune pentru mediu al UE al 7-lea PAM adoptat recent de către Consiliu și Parlament: ­ generarea deșeurilor ar trebui să scadă și să fie separată de evoluția PIB-ului; ­ reutilizarea și reciclarea ar trebui să fie la cel mai înalt nivel fezabil; ­ incinerarea ar trebui limitată la deșeurile nereciclabile; ­ depozitarea deșeurilor recuperabile ar trebui eliminată treptat; ­ cantitatea de deșeuri marine ar trebui redusă în mod semnificativ.

Opțiunea 3.

hârtie cu termen de opțiune

Evaluarea impacturilor Impacturile opțiunilor de politică identificate vizează următoarele aspecte principale: costuri și economii legate de îmbunătățirea colectării și tratării deșeurilor de exemplu, o reutilizare și o reciclare mai bune.

În timp ce numărul acestor impacturi în special cele legate de o mai bună colectare a deșeurilor, de beneficiile pentru mediu și de crearea de locuri de muncă pot fi cuantificate și monetizate, alte aspecte pot fi doar descrise într-un mod mai calitativ de exemplu, reducerea dependenței de materii prime importate.

Creșterea estimată a ratei de ocupare directă a forței de muncă este de 36, de echivalente normă întreagă FTE. Opțiunea 2 — Simplificarea, îmbunătățirea monitorizării, difuzarea celor mai bune practici În timp ce îmbunătățirea statisticilor, de exemplu prin intermediul registrelor naționale, va necesita eforturi suplimentare din partea unor state membre, aceasta va contribui în același timp la reducerea costurilor de raportare.

Account Options

O simplificare semnificativă a cerințelor de raportare cu care se confruntă statele membre va avea ca rezultat economii în materie de costuri; acestea pot fi utilizate pentru a acoperi eventuale costuri nete generate de măsurile de îmbunătățire a monitorizării. În final, definirea condițiilor minime de funcționare a schemelor EPR le va spori, inter alia, raportul cost-eficacitate.

hârtie cu termen de opțiune

Opțiunea 3 — Actualizarea țintelor UE Pentru perioadaprincipalele impacturi ale diferitelor subopțiuni 3 descrise în secțiunea 4 de mai sus sunt rezumate în tabelul de mai jos.

După cum se poate observa din tabel, o combinație a subopțiunilor 3. Economiile suplimentare rezultate din reducerea afluxurilor de deșeuri marine sunt estimate la de milioane EUR până înîn principal ca rezultat al unui grad redus de curățare a plajelor și al evitării deteriorării vaselor și uneltelor de pescuit.

Meniu de navigare

Compararea opțiunilor În tabelul de mai jos este sintetizată contribuția corespunzătoare a fiecărei opțiuni la obiectivele principale, astfel cum sunt descrise în secțiunea 3. Pe această bază, se pot trage următoarele concluzii: Opțiunea 2 ar fi utilă pentru susținerea punerii în aplicare a țintelor existente, însă pare indispensabilă dacă sunt aplicate noile ținte propuse. Opțiunile 3.

hârtie cu termen de opțiune

Nu există nicio preferință clară între opțiunea 3. Țintele pe termen mediu propuse vor oferi semnalul clar necesar statelor membre și operatorilor de deșeuri astfel încât hârtie cu termen de opțiune poată fi adoptate la timp și cu certitudinea necesară noi strategii și investiții.

Experiențele anterioare au arătat că îmbunătățirea gestionării deșeurilor municipale și de ambalaje și interzicerea în același timp a depozitării deșeurilor vor acționa ca un catalizator pentru gestionarea tuturor celorlalte tipuri de deșeuri.

Nu sunt propuse ținte noi, ținta existentă fiind actualizată și hârtie cu termen de opțiune pentru unele dintre acestea, deși țintele perimate vor fi eliminate. AEM intenționează, de asemenea, să își actualizeze periodic evaluarea ex ante model și ex post a performanțelor statelor membre în materie de gestionare a deșeurilor municipale.

hârtie cu termen de opțiune

În viitor, pot fi introduse și alte tipuri de indicatori cum ar fi tonajul potențial de deșeuri pierdute pentru economia UE în fiecare an, utilizarea de materii prime secundare pentru fabricarea produselor și pe piață.

Citițiși