Verificarea proiectelor de investiții pe internet

HG 29/11/ - Portal Legislativ

Implementare; Evaluare şi Audit. Acestea sunt trimise Comisiei Europene pentru aprobare. Ce este o fișă de proiect? La nivelul anumitor programe operaționale spre exemplu POAT, POCApentru o utilizare fluidă și mai eficientă a asistenței nerambursabile, s-a decis utilizarea unui instrument de planificare anuală realizat pe baza fișelor de proiecte propuse de beneficiari și aprobate de AM. Fișa de proiect este o propunere prealabilă a solicitantului, cu privire la nevoia de sprijin identificată, depusă autorității de management în vederea aprobării spre finanțare.

Fișa de proiect este un document sintetic ce poate conține informații cu privire la obiectivele proiectului, rezultatele aşteptate, justificarea clară verificarea proiectelor de investiții pe internet nevoii, bugetul estimat. Ulterior aprobării, respectiva fișă de proiect se poate concretiza în cererea de finanțare care intră în procesul de evaluare. Fișa de proiect nu elimină necesitatea parcurgerii procesului de elaborare și depunere a cererii de finanțare, ci este o etapă premergătoare acestuia.

Ce este un caiet de sarcini?

Întrebări și Răspunsuri despre Fonduri Europene

Caietul de sarcini reprezintă ansamblul cerinţelor minime necesare pentru elaborarea ofertelor tehnice de către participanţii la procedura de achiziţie publică. El poate conţine şi cerinţe legate de calitate, obligaţii ale părţilor, garanţii şi termene aplicabile pentru livrarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări.

verificarea proiectelor de investiții pe internet

Ce reprezintă o cerere de finanțare? Cererea de finanțare reprezintă aplicația de finanțare împreună cu verificarea proiectelor de investiții pe internet stabilite prin ghidul solicitantului pe care un solicitant le depune în vederea obținerii finanțării în cadrul programelor operaționale.

Consultanță în proiecte de anvergură

MySMIS facilitează schimbul electronic de date între beneficiari și o autoritate de management, organisme intermediare, o autoritate de certificare, o autoritate de audit, care va permite beneficiarilor să prezinte într-o singură transmitere toate informațiile necesare sistemelor de gestiune și control ale programelor operaționale. Cei care doresc să depună un proiect o cerere de finanțare vor avea nevoie de semnătură digitală certificat digital.

Ce înseamnă verificarea proiectelor de investiții pe internet În acest sens, precizăm că principalele criterii de eligibilitate stabilite la nivelul fiecărui PO și în baza cărora se evaluează cererile de finanțare vizează: Solicitant; Proiect; Cum trebuie abordată finanțarea din fonduri europene la stabilirea bugetului unui proiect? În elaborarea bugetului proiectului, solicitanții trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului, și să le stabilească pe baza de oferte indicative de preț sau prețuri de referință practicate în condiții concurențiale de piață.

Cum se impozitează câștigurile din investițiile la Bursă

Informații clare referitoare la construirea bugetului sunt disponibile în ghidul aferent fiecărui apel. Pentru întocmirea bugetului opțiune binară optonfar de finanțare, ce va fi depusă în cadrul unui apel de proiecte deschis al unui PO, se vor avea în vedere 2 componente principale: cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile dacă este cazul.

IMM - Credit de investitii - Banca Transilvania

În ceea ce privește bugetul eligibil al proiectului, acesta va cuprinde finanțarea proporțională din fonduri UE și de la bugetul de stat naționalla care se poate adăuga cofinanțarea beneficiarului în situația beneficiarilor privați. Pentru exercițiul financiarcheltuiala cu TVA este eligibilă dacă este nerecuperabilă, cu respectarea prevederilor art. Pentru a fi eligibilă, TVA trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri.

verificarea proiectelor de investiții pe internet

Ce reprezintă cofinanțarea? Ce reprezintă rambursarea? Având în vedere că fondurile structurale şi de coeziune funcţionează pe principiul rambursării, beneficiarul trebuie întâi să realizeze cheltuieli opțiunea este acordul exemplu plata facturilor către un contractor pentru bunuri sau servicii achiziţionate sau pentru lucrări realizateiar apoi să le solicite spre decontare, pe bază de documente justificative, către AM sau OI, după caz.

verificarea proiectelor de investiții pe internet

În cazul în care, spre exemplu, un beneficiar autoritate locală realizează cheltuieli eligibile în valoare de lei, acesta va solicita rambursarea de către AM a sumei aferente ratei de finanţare stabilite prin contractul de finanţare ex. Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene se derulează progresiv, pe parcursul implementării proiectului.

La rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, se vor lua în calcul doar cheltuielile angajate, plătite și care sunt susținute de documente justificative cu valoare probatorie. Beneficiarii care nu dispun de resursele necesare pentru a achita facturile primite de la furnizori pot solicita sumele de care au nevoie pentru plata acestora de la AM, prin depunerea de cereri de plată. Ce înseamnă dezangajarea fondurilor europene? Dezangajarea reprezintă un principiu aplicat de Comisia Europeana in implementarea programelor operaționale, prin care se urmărește urgentarea punerii în aplicare a programelor și monitorizarea operațiunilor de finanțare a acestora.

Astfel, în prezent, în cazul în care Statul Membru nu solicită la plată Comisiei Europene sumele aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, timp de 3 ani de la angajamentul verificarea proiectelor de investiții pe internet, apare riscul de dezangajare. Efectul direct al dezangajării este pierderea fondurilor europene neutilizate, conform angajamentelor bugetare aprobate.

Cum se scrie un proiect unde găsesc reguli și condiții orientative? În primul rând trebuie avut în vedere faptul că nu există un set de reguli de aur pentru scrierea unui proiect.

Solicitantul trebuie să identifice PO, axa prioritară și acțiunea în care se încadrează nevoia pentru care se dorește finanțare. Ulterior acestei etape, pentru scrierea proiectelor trebuie avute în vedere prevederile din: Regulamentele europene care stabilesc cadrul procedural al fondurilor europene; Legislația națională; Ghidul solicitantului - condiții specifice privind accesarea finanțării europene, aferent PO vizat.

Un document esențial care necesită consultarea solicitantului este reprezentat de Grila de evaluare. Astfel, solicitantul află care sunt elementele supuse evaluării care ghidează procesul de evaluare și pe care ar trebui să insiste în scrierea cererii de finanțare.

Credit de investitii

Unde depun proiectul? Cui mă adresez dacă am nevoie de consultanță pentru scrierea unui proiect de succes finanțabil din fonduri nerambursabile? Ministerul Fondurilor Europene mă poate ajuta să nu greșesc scrierea unui proiect?

Ulterior acordării finanțării, beneficiarii pot consulta personalul Autorității de Management responsabil cu monitorizarea implementării proiectelor.

verificarea proiectelor de investiții pe internet

Autoritățile de Management pot asigura îndrumarea necesară Beneficiarilor pe diferite tematici, fie orizontale, fie punctuale prin organizarea de seminarii pentru Beneficiari sau reuniuni tehnice restrânse. Când si cum aflu daca proiectul meu a fost admis?

GHID 28/08/ - Portal Legislativ

Comunicarea dintre potențialii beneficiari și AM sau organismele intermediare subordonate acestora se desfășoară online, prin sistemul informatic MySMIS Cum și când primesc banii, dacă proiectul meu a fost admis? Ce este evaluarea unui proiect?

Cine face evaluarea proiectului meu?

Citițiși