Exemplu de raport de independență financiară cu concluzii,

Introducere 1. În conformitate cu mandatul care i-a fost încredinţat de către Comitetul de Miniştri, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni CCJE a elaborat prezentul aviz cu privire la prevenirea corupţiei în rândul judecătorilor. Corupţia în rândul judecătorilor este una din principalele ameninţări pentru societate şi pentru modul de funcţionare a unui stat democratic.

Aceasta subminează integritatea judiciară care este o caracteristică fundamentală a statului de drept şi una dintre valorile pe care se bazează Consiliul Europei. Integritatea judiciară este principala condiţie pentru un sistem naţional de justiţie eficient, eficace şi imparţial.

NORMA 29/05/ - Portal Legislativ

Ea este strâns legată de conceptul de independenţă judiciară, care garantează integritatea, în timp ce integritatea consolidează independenţa. Integritatea judiciară a devenit cu atât mai importantă astăzi, în contextual numeroaselor atacuri asupra sistemului judiciar. Din păcate, de multe ori corupţia rămâne o realitate în multe State membre,  afectând în mod negativ încrederea publicului în sistemul judiciar şi astfel în întregul sistem politic [1].

Judecătorii poartă responsabilitatea identificării şi reacţiei exemplu de raport de independență financiară cu concluzii actele de corupţie, precum şi a supravegherii conduitei judiciare. CCJE doreşte să se axeze pe poziţia judecătorilor, în calitatea lor judiciară, cu privire la modurile în care aceştia pot asigura integritatea judiciară faţă de tentativele de a corupe sistemul judiciar și rolul judecătorilor în lupta împotriva corupţiei.

S-a ţinut cont de asemenea de Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei Avizul ţine cont de asemenea de Rezoluţia 97 24 privind cele douăzeci de principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei şi exemplu de raport de independență financiară cu concluzii Recomandarea Rec 10 privind codurile de conduită pentru funcţionarii publici, precum şi de Rezoluţia Adunării ParlamentareRezoluţiaRecomandarea şi Recomandarea privind corupţia judiciară.

Prin urmare, unul dintre rolurile prezentului Aviz este de a identifica puncte comune şi de a soluţiona eventualele decalaje. Exemplu de raport de independență financiară cu concluzii lucru înseamnă în acelaşi timp şi că adesea nu există soluţii unice, precum şi faptul că pentru statele membre unele recomandări vor fi mai mult sau mai puţin relevante, în funcţie de situaţie.

Corupţia judiciară — ce înseamnă? Definiţia semnalist pentru opțiuni binare judiciare 8.

Toate statele membre ale Consiliului Europei au adoptat legislaţie penală — uneori chiar şi instrumente de reglementare — cu privire la actele generale de corupţie, în special în rândul funcţionarilor publici. De exemplu, acceptarea de către un funcţionar public a unei mite este pedepsită aspru de toate statele membre. Cu toate acestea, definiţia corupţiei diferă. În legislaţia statelor membre nu există o înţelegere comună, dincolo de faptul că darea şi luarea de mită este un fenomen specific de comportament corupt și este pedepsită penală.

În ceea ce priveşte în mod specific corupţia în rândul judecătorilor, un număr mic de state membre ale Consiliului Europei au adoptat în mod formal legi penale care prevăd pentru judecătorii care acceptă mită pedepse mai severe decât pentru alţi funcţionari. În marea majoritate a statelor membre, corupţia judiciară intră în aceeaşi definiţie a infracţiunii penale ca şi faptele de corupţie ale altor funcţionari publici.

Totuşi, CCJE este de părere că în cadrul şi pentru scopul prezentului Aviz, corupţia în rândul judecătorilor trebuie înţeleasă într-un sens mai larg.

Independenta Financiara Timpurie

Motivul este rolul foarte important pe care îl are un exemplu de raport de independență financiară cu concluzii ca arbitru independent şi obiectiv în cazurile pe care trebuie să le judece. Pentru scopul prezentului Aviz, corupţia judiciară cuprinde conduita necinstită, frauduloasă şi lipsită de etică pe care o manifestă un judecător pentru a dobândi beneficii pentru sine sau pentru terţi.

Navigare în articole

După cum se poate observa în răspunsurile la chestionar [6]din diverse motive, în anumite state percepţia asupra corupţiei în sistemul judiciar membru nu este o reflectare corectă a realităţii. Percepţia poate fi la fel de dăunătoare pentru funcţionarea unui stat democratic ca şi corupţia în sine.

Prin urmare, un capitol suplimentar din prezentul Aviz a se vedea Capitolul IV de mai jos este dedicate descrierii şi analizării acestei probleme specifice.

exemplu de raport de independență financiară cu concluzii

Factori care pot conduce la corupţie în rândul judecătorilor Motivele actelor de corupţie din sistemul judiciar sunt diverse. Acestea pot fi legate de influenţă exercitată din afara sistemului judiciar sau pot avea legătură cu elemente din interiorul sistemului şi pot fi grupate în mai multe categorii: structurale, economice, sociale şi personale. Cu toate acestea, toţi factorii prezentaţi în continuare care contribuie la coruptibilitatea unui judecător au un element comun, şi anume faptul că reprezintă o ameninţare pentru independenţa judiciară şi pentru integritatea judiciară.

De multe ori, există legături strânse între 2 sau mai mulţi factori. Lista factorilor nu este exhaustivă. Ea are rolul de a ilustra principalele pericole de corupţie cu care se poate confrunta un sistem judiciar.

În orice stat democratic, pentru buna funcţionare a sistemului este vital ca sistemul judiciar să fie cu adevărat independent. O lipsă de transparenţă cauzată de împiedicarea accesului la informaţii referitoare la sistemul judiciar facilitează comportamentul corupt, fiind adesea un important factor declanşator pentru corupţie.

Există dovezi clare că un sistem judiciar care are în mod tradiţional un înalt grad de transparenţă şi integritate este cel mai protejat în faţa corupţiei. Condiţiile de lucru precare, salarii şi banii rapidi au viză sociale insuficiente, infrastructura şi echipamentele de slabă calitate, precum și deficitul de personal din sistemul judiciar pot fi motive pentru care un judecător să accepte mai exemplu de raport de independență financiară cu concluzii un folos necuvenit.

CCJE atrage atenţia asupra interacţiunii dintre corupţia judiciară şi acceptarea şi tolerarea corupţiei în societate în general. Un mediu slab în sistemul judiciar poate fi la fel de dăunător. Lipsa unor reglementări cu privire la conduita etică a unui judecător, lipsa informaţiilor generale cu privire la pericolele corupţiei şi lipsa îndrumării din partea managementului instanţei pot conduce la situaţia în care judecătorii să devină indiferenţi la cerinţele legate de o justiţie obiectivă şi imparţială.

Un judecător poate fi victima unui abuz de putere, din partea colegilor sau a grupurilor de influenţă din cadrul sistemului de justiţie. Se pare că există o opinie larg răspândită că judecătorilor nu pot să se apere suficient împotriva acestor tipuri de presiuni, din cauza naturii specifice a rolului şi poziţiei pe care le au.

O altă serie de factori care pot conduce la un comportament corupt din partea unui judecător au un caracter mai intrinsec. Motivele subiective legate de avansarea sau promovarea în funcţie pot face un judecător să fie mai indiferent la riscul de a fi părtinitor într-un anumit caz.

Mai mult, imaginea unui judecător şi ca o consecinţă imaginea sistemului judiciar este serios afectată ori de câte ori un judecător judecă un caz în care are un interes personal sau financiar direct sau indirect care poate fi afectat de decizia sa.

Prevenirea corupţiei în rândul judecătorilor A. Măsuri generale de protecţie împotriva corupţiei Nu exagerăm atunci când spunem că prevenirea eficientă a corupţiei în sistemul judiciar depinde într-o mare măsură exemplu de raport de independență financiară cu concluzii voinţa politică din statul respectiv în a oferi măsurile instituţionale, structurale şi organizaţionale de protecţie care să permită existenţa unui sistem judiciar independent, transparent şi imparţial.

Fiecare stat membru ar trebui să implementeze cadrul legislativ şi de reglementare necesar pentru a preveni exemplu de raport de independență financiară cu concluzii în sistemul de justiţie. De asemenea, ar trebui să ia toate măsurile pentru a garanta şi menţine o cultură a integrităţii judiciare, o cultură a toleranţei zero faţă de corupţie, la toate nivelurile sistemului judiciar, inclusiv în ceea ce priveşte personalul din instituţii, precum şi o cultură a respectului faţă de rolul specific al sistemului judiciar.

Totuşi, combaterea corupţiei nu ar trebui folosită pentru a prejudicia independenţa sistemului judiciar. Voinţa politică este esenţială atunci când vorbim despre asigurarea personalului, infrastructurii şi echipamentelor în sistemul judiciar. Asigurarea unor condiţii de lucru cum ar fi clădiri şi echipamente funcţionale pentru instanţe, precum şi suficient personal compatibile cu demnitatea misiunii judiciare pot servi ca inhibitori puternici pentru orice comportament corupt.

exemplu de raport de independență financiară cu concluzii

În consecinţă, CCJE doreşte să sublinieze că este responsabilitatea fiecărei ţări să pună la dispoziţie un buget suficient pentru dotarea rezonabilă a sistemului judiciar, astfel încât justiţia să se facă prin decizii bine fundamentate şi prompte. De asemenea, apelează la autorităţile competente să asigure întotdeauna un nivel adecvat al salariilor, pensiilor şi altor beneficii sociale.

Merită remarcat de asemenea în acest context faptul că sistemul judiciar este la fel de puternic și robust precum pilonii săi. De aceea, asigurarea unui nivel adecvat al salariilor, beneficiilor sociale și echipamentelor pentru personalul auxiliar este la fel de vitală pentru un sistem judiciar fără corupţie precum asigurarea condiţiilor de lucru potrivite pentru judecătorii înşişi.

Regulile de conduită pentru judecători pot fi de asemenea o măsură de protecţie eficientă în prevenirea corupţiei.

exemplu de raport de independență financiară cu concluzii

Cele mai răspândite exemple de astfel de reguli sunt obligaţia de a păstra discreţia şi obligaţia de a fi rezervat. Cu toate acestea, CCJE doreşte să sublinieze că există o legătură clară între gradul de transparenţă a sistemului judiciar, pe de o parte, şi rolul pe care şi-l asumă judecătorii în societate, pe de altă parte.

Este de necontestat faptul că, datorită rolului său schimbul de profit bitcoin în interacţiunea dintre echilibrul puterilor, un judecător ar trebui să manifeste întotdeauna discreţia şi rezerva necesară pentru exercitarea corectă a sarcinii pe care o are.

Însă acest lucru nu înseamnă că un judecător trebuie să fie un outsider al societăţii.

17 Comments

De fapt, pare mai uşor pentru cineva poziţionat în mijlocul societăţii şi în legătură cu realităţile sale să ia — şi, acolo unde este necesar, să explice venituri din profit internet o decizie pe care publicul larg o poate înţelege şi exemplu de raport de independență financiară cu concluzii.

Cu toate acestea, un judecător ar trebui să se abţină de la orice activitate politică ce i-ar putea compromite independenţa sau pune în pericol imparţialitatea. Consolidarea integrităţii judecătorilor Cea mai importantă măsură de prevenire a corupţiei în rândul judecătorilor pare să fie dezvoltarea şi menţinerea unei adevărate culturi a integrităţii judiciare.

Se pare că nu există o definiţie unică a acestui termen, însă fără îndoială există o înţelegere comună asupra elementelor constitutive ale integrităţii judiciare. Cadrul de reglementare instituţional şi organizaţional Un pilon important al integrităţii judiciare este cadrul formal pe care deja l-am menţionat — legislativ sau de reglementare — cu privire la poziţia sistemului judiciar precum şi a unui judecător în cadrul sistemului. Ca regulă generală, în statele membre ale Consiliului Europei, o combinaţie între Constituţia fiecărui stat membru acolo unde există în formă scrisă şi statutul statutele centrale cu privire la funcţionarea sistemului judiciar inclusiv legislaţia secundară, directivele, circulare etc.

Principiile de bază sunt de regulă detaliate în regulamente specifice privind dezvoltarea carierei judecătorului — selecţie, numire, promovare şi avansare, formare, evaluarea performanţei şi responsabilitatea disciplinară a judecătorilor. Şi aici, CCJE doreşte să menţioneze faptul că respectă în totalitate culturile şi tradiţiile judiciare diferite din statele membre.

exemplu de raport de independență financiară cu concluzii

Cu toate acestea, poate, în baza unei analize comparative şi a experienţei profesionale, să identifice şi să descrie criterii obiective pentru dezvoltarea adecvată lucrați de la bergamo packaging home transparentă a carierei în sistemul judiciar. Respectarea acestor criterii are un impact pozitiv asupra menţinerii unui climat de integritatea judiciară în fiecare sistem, acest lucru fiind valabil indiferent de reglementările specifice fiecărei ţări.

La nivel instituţional, CCJE consideră că sistemul judiciar însuşi ar trebui, în esenţă, să fie responsabil de dezvoltarea carierei judecătorilor, inclusiv prin programe de formare prin instituţii de formare judiciară autonome. Majoritatea Statelor membre au încredinţat unor înalte consilii judiciare sau altor organisme autonome compuse majoritar din practicieni cele mai relevante decizii privind selecţia, numirea, promovarea şi avansarea, evaluarea performanţei şi procedurile disciplinare.

exemplu de raport de independență financiară cu concluzii

O altă modalitate este implicarea în aceste decizii a Curţii Supreme relevante. În ceea ce priveşte selecţia, numirea şi promovarea judecătorilor, CCJE consideră că este foarte important ca procesul să se bazeze pe constatări obiective cu privire la abilităţile legale şi extra-legale ale candidaţilor. Deciziile ar trebui să fie bazate pe merite [8] şi ar trebui luate de organisme ne-politice [9]din care să facă parte majoritar persoane din sistemul judiciar.

Indiferent de metoda adoptată de Statul membru, candidaţii respinşi ar trebui să aibă dreptul să conteste decizia sau cel puţin procedura în care secrete strategii de opțiuni binare reguli de tranzacționare video fost luată decizia, astfel exemplu de raport de independență financiară cu concluzii să se asigure obiectivitatea şi transparenţa procesului [10].

Publicul larg ar trebui să aibă acces la informaţiile generale cu privire la procedura de selecţie şi de numire [11]. CCJE nu recomandă verificări care merg dincolo de verificarea general acceptată a cazierului şi situaţiei financiare a unui candidat.

Citițiși